دختر خوب

ﺍﻗﺎﭘﺴﺮﻱ ﮐﻪ ﻣﻴﮕﻲ " ﺩﺧـﺘﺮﺧــﻮﺏ " ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻴﺸﻪ :

ﺩﺧﺘﺮﺧﻮﺏ ﺗﺎ ﺩﻳﺮ ﻭﻗﺖ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎ ﻧﻤﻴﭙﻠﮑﻪ

ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻧﮕﺎﺕ ﻧﻤﻴﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻱ ﺳﻤﺘﺶ

ﮐﻔﺸﻪ 15 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻭ ﻣﺎﻧﺘﻮﻱ ﺟﻠﻒ ﻧﻤﻴﭙﻮﺷﻪ

ﻭ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻧﻤﻴﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﻧﻲ ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻱ ﺍﺻﻠﻴﺶ ﺭﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻱ ...

ﭼﺸﻤﮏ ﻭ ﻋﺸﻮﻩ ﻭﺻﺪﺍﻱ ﻧﺎﺯﮎ ﻧﺪﺍﺭﻩ

ﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻻﺕ ﻟﺤﻨﺶ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻴﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻬﺶ

ﺣﺘﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻱ .

ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﭙﺮﻩ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺗﻮ ﭘﺲ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ

ﺗﻮ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﭼﺸﻤﺖ ﺭﻭ ﻋﺮﻭﺳﮑﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﮐﻪ " ﺩﺧﺘﺮﺧﻮﺏ " ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻪ !!!

+ نوشته شده در شنبه 3 بهمن 1394برچسب:, ساعت 14:32 توسط բձէεოε |

 

یه شبایی...

 

یه ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﺍﺻـﻦ ﻧـﮕـﺬﺷـﺖ ﺍﻣـﺎ ﻣـﺎ ﺍﺯﺵ ﮔـﺬﺷـﺘـﯿـﻢ..••

ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻫـﻢ ﺑـﺪ ﮔـﺬﺷـﺖ..••

ﺳـﺨـﺖ ﮔـﺬﺷـت..••

ﺑـﺎ ﺩﺭﺩ ﮔـﺬﺷــﺖ..••

ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯾـﻢ ﺍﻣـﺎ ﺟـﺰ ﺩﻟـﻤـﻮﻥ ﻫـﯿـﭻ ﮐـﺲ ﺻـﺪﺍﻣـﻮﻧـﻮ ﻧـﺸـﻨـﯿـﺪ..••

ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻫـﻤـﻪ ﭼـﯽ ﺑـﻮﺩ ب جز ﺍﻭﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ می بوﺩ..••

ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻫـﻮﺍ ﻋـﺠـﯿـﺐ ﺩﻭﻧـﻔـﺮﻩ ﺑـﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫـﻤـﻮﻥ ﺷـﺒـﺎ ﻣـﺎ ﺑـﻮﺩﯾـﻤـﻮ 
ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـﯿﻤﻮﻥ..••

ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻧـﻔـﺴـﻤـﻮﻥ ﺑـﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﻫـﻤـﻪ ﺑـﻐـﺾ..••

ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻧـﻔـﺲ ﮐـﻢ آﻭﺭﺩﯾـﻢ ﺍﻣــﺎ ﺩﻭﻭﻡ آﻭﺭﺩﯾــﻢ..••

ﯾـﻪ شـــبایـــی ﻓـﻘـﻂ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩﯾـﻢ ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﻧـﮑـﺮﺩﯾـﻢ..••

ﯾـﻪ ﺷﺒـﺎﯾـﯽ ﺯﻧـﺪﻩ ﻫـﻢ ﻧـﺒـﻮﺩﯾـﻢ ﻓـﻘـﻂ ﺑـﻮﺩﯾـﻢ….

+ نوشته شده در شنبه 3 بهمن 1394برچسب:, ساعت 14:28 توسط բձէεოε |

 

هــــ ـرّررّررّرـے

مـَـغرورمــــ !؟ عـشقمــ مـیـڪشہ .. !
تـنـہــامـــ !؟ بہ פֿـوכمــ‌ـ مـربـوطہ .. !
از بـعـضےـآ مـُـتـّـنفرمـــ !؟ פֿـوכِشوטּ פֿـوآستـטּ .. !
بـعـضےـآ رو فـرآمـوش ڪرכم !؟ حــ ـآفظہ ـے פֿـوכمـہ .. !
مـثـل بـَچہ هـآ هـستمـــ !؟ כوس כآرمـ .. ! لـجبــآزمــ !؟ عـّـآرّه چــِـجـــورَمـــ .. !
ڪینہ ایـَـمـــ !؟ بـہ شـُـمــآ ربـطے نـכآاآاآاآاآره .. ! سـنگـــכِلـمــ !؟ چہ بـہـتـر .. !
از مـَـטּ פֿـوشـِـتـــ نـمـیــآכ !؟
مـگہ مـجـبـورتـــ ڪَرכمـــ .. !
قـراره مـثلہ تـو بــ ـآشـمــ !؟ نـــــــــ ــ ـ
قــآبـل تـحمـّـل نـیـسـتـمـ !؟ اجـبـــآرـے بہ تـحملمــ نـیـستـــ .. !
رآه بــآز جــ ـآכّه כِراز .. !

                                                              هــــ ـرّررّررّرـے

+ نوشته شده در شنبه 3 بهمن 1394برچسب:, ساعت 14:24 توسط բձէεოε |

 

فاجعه ینی این

فاجعـہ یعنــے این
آنقدر در تو غرق شده ام
کـہ از تلاقــے نگاهم با دیگرے
احساس خیانت میکنم

 

+ نوشته شده در شنبه 3 بهمن 1394برچسب:, ساعت 14:21 توسط բձէεოε |

 

من

مــــــــــــــن

نه حوصله اینــودارم که بخوام

خودمو

واسه کسی ثابت کنم!

نه پیگیراینم ببینم برداشت بقیه

ازمن

چیــــــه!!

چون باحرف دیگران به چشم

کسی

نیـــــــومدم

که حالاباحرف دیگران

بخوام ازچشم کسی بیوفتم!

مـــــــــــــــــــــن همـــــــــــــــینــــــــــــم!

میخوای درکم کــــن!

نخواسی هم شر کم کن!

والــــــــــا!

+ نوشته شده در یک شنبه 27 دی 1394برچسب:, ساعت 14:7 توسط բձէεოε |

 

میگن داداش

+ نوشته شده در چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, ساعت 18:46 توسط բձէεოε |

 

اسم اهنگی که باهاش خاطره داری چیه؟!

+ نوشته شده در چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, ساعت 18:44 توسط բձէεოε |

 

من دخترم

 

من یک دخترم؛

 

خالقم به نامم سوره ای نازل کرد!


من یک دخترم:


در تقویم روزی به نامم ثبت کرده اند!


با تمام مردانگیهایت هیچ گاه نمیتوانی بفهمی رنگ صورتی برایم یک دنیاست!


نمی توانی بفهمی عشق به لاک قرمز را گریه کردن بدون خجالت را.....


درک کردنش در توان تو نیست منم لیلای عشق و زلیخای انتظار.........


من دخترم؛چک نویس هیچ احساسی نمیشوم


من دخترم؛دخترانه میخندم پس مرا که خندان میبینی برچسب هرزگی بر پیشانیم نزن.....


دخترم و دخترانه ناز میکنم


دخترانه حسادت میکنم......


آری؛من همان دختریم که عشوه هایم بر باد میدهد......غرور مردانه ات را.......

 

+ نوشته شده در دو شنبه 21 دی 1394برچسب:, ساعت 15:46 توسط բձէεოε |

 

اولین عشق

 

دخـتــَــر کـه بــاشیمیـدونـی اَوّلــــیـن عِشــق زنـدگیـتــ پـــِدرتـه


دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مُحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه


دنیــآ آغــوش گــَرم پـــِدرتـه


دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مــَردانــه تـَریـن دستــی


کـه مـیتونی تو دستـِـت بگیـــری و


دیگـه اَز هـــیچی نَتــَرسی


دســــتای گَرم وَ مِهـــــرَبون پـــِدرتـه


هَر کـجای دنیـا هم بـــاشی


چه بـاشه چـه نبــاشه


قَویتــریـن فِرشتــه ی نِگهبـــان پـــِدرته ...

 

+ نوشته شده در دو شنبه 21 دی 1394برچسب:, ساعت 15:34 توسط բձէεოε |

 

ناراحتی یعنی...

+ نوشته شده در پنج شنبه 17 دی 1394برچسب:, ساعت 18:35 توسط բձէεოε |